Tìm thấy 106 thủ tục

Mức độ 3
Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh
Mức độ 3
Chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao
Mức độ 3
Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt)
Mức độ 3
Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt)
Mức độ 3
Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)
Mức độ 3
Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)
Mức độ 3
Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng)
Mức độ 3
Xác nhận hoàn thành từng phần Phương án cải tạo, phục hồi môi trường, Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản
Mức độ 2
Cấp gia hạn Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại
Mức độ 2
Xác nhận gia hạn giấy phép quản lý CTNH đã được cấp theo quy định tại Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT (thủ tục giải quyết tạm thời và chỉ xác nhận gia hạn đến 31/12/2015)
Mức độ 2
Kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết
Mức độ 2
Đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản
Mức độ 4
Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
Mức độ 4
Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
Mức độ 4
Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
Loading...