Tìm thấy 106 thủ tục

Mức độ 3
Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
Mức độ 3
Sửa đổi, bổ sung, gia hạn Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
Mức độ 3
Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
Mức độ 4
Cấp Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại
Mức độ 4
Cấp điều chỉnh Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại
Mức độ 4
Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết
Mức độ 4
Cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án
Mức độ 4
Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH
Mức độ 4
Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
Mức độ 4
Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
Mức độ 4
Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn)
Mức độ 4
Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
Mức độ 3
Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH
Mức độ 3
Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án
Loading...