Tìm thấy 71 thủ tục

Mức độ 3
Thủ tục tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam
Mức độ 3
Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục
Mức độ 3
Xét, duyệt chinh sách hỗ trơ đối vơi học sinh trung học phối thông là người dân tộc thiểu số.
Mức độ 3
Xét, duyệt chính sách hô trơ đôi vơi học sinh trung học phô thông là người dân tộc Kinh.
Mức độ 3
Thủ tục cho phép mở phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài
Mức độ 3
Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục co vốn đâu tư nươc ngoai tại Việt Nam
Mức độ 3
Thủ tục bổ sung, điều chỉnh các hoạt động giáo dục, ngành đào tạo, mở rộng quy mô, đối tượng tuyển sinh, điều chỉnh nội dung, chương trình giảng dạy đối với cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ 3
Thủ tục giải thể cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài
Mức độ 3
Thủ tục chia, tách, sáp nhập, hợp nhất cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài
Mức độ 3
Thủ tục cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ 3
Thủ tục phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài
Mức độ 3
Thủ tục xét, cấp học bổng chính sách
Mức độ 3
Thủ tục hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học phổ thông các dân tộc thiêu số rât ít người.
Mức độ 3
Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên
Mức độ 3
Thủ tục Phê duyệt đề án liên kết đào tạo với nước ngoài
Loading...