Tìm thấy 54 thủ tục

Mức độ 2
Thành lập trường Trung cấp chuyên nghiệp
Mức độ 2
Sáp nhập, chia, tách trường Trung cấp chuyên nghiệp
Mức độ 2
Đình chỉ hoạt động trường Trung cấp chuyên nghiệp
Mức độ 2
Giải thể trường Trung cấp chuyên nghiệp
Mức độ 2
Thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên
Mức độ 2
Đình chỉ hoạt động Trung tâm Giáo dục thường xuyên
Mức độ 2
Sáp nhập, chia, tách Trung tâm Giáo dục thường xuyên
Mức độ 2
Giải thể Trung tâm Giáo dục thường xuyên
Mức độ 2
Xếp hạng Trung tâm Giáo dục thường xuyên
Mức độ 2
Thành lập Trung tâm ngoại ngữ ngoài công lập
Mức độ 2
Thành lập Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp
Mức độ 2
Sáp nhập, chia, tách Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp
Mức độ 2
Đình chỉ hoạt động Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp
Mức độ 2
Giải thể Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp
Mức độ 2
Cấp giấy phép họat động cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài
Loading...