Tìm thấy 77 thủ tục

Mức độ 4
Thủ tục xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học
Mức độ 4
Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học phổ thông
Mức độ 3
Thủ tục cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục
Mức độ 3
Thủ tục cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại
Mức độ 3
Thủ tục sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên
Mức độ 3
Thủ tục giải thể trường trung học phổ thông chuyên
Mức độ 3
Thủ tục thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú
Mức độ 3
Thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thônghoạt động giáo dục
Mức độ 3
Thủ tục sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc nội trú
Mức độ 3
Thủ tục giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú
Mức độ 3
Thủ tục thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục
Mức độ 3
Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm
Mức độ 3
Thủ tục giải thể trường trung cấp sư phạm
Mức độ 3
Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp.
Mức độ 3
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp
Loading...