Tìm thấy 3592 thủ tục

Mức độ 3
Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp
Mức độ 3
Cấp điện mới từ lưới điện Trung áp
Mức độ 3
Cấp điện mới từ lưới điện Cao áp
Mức độ 3
Thay đổi chủ thể HĐMBĐ
Mức độ 3
Thay đổi mục đích sử dụng điện
Mức độ 3
Thay đổi định mức sử dụng điện
Mức độ 3
Thay đổi thông tin đã đăng ký
Mức độ 3
Gia hạn hợp đồng mua bán điện
Mức độ 3
Chấm dứt hợp đồng mua bán điện
Mức độ 3
Kiến nghị hóa đơn
Mức độ 3
Hoàn trả tiền thu 2 lần
Mức độ 3
Xử lý mất điện
Mức độ 3
Cấp điện trở lại khi Khách hàng đã tạm ngừng sử dụng điện
Loading...