Tìm thấy 81 thủ tục

Mức độ 4
Cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ
Mức độ 4
Cấp lại Giấy Chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ
Mức độ 4
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ 4
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng do bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác
Mức độ 4
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ 4
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ 4
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc (thủ tục cấp huyện)
Mức độ 4
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (thủ tục cấp huyện)
Mức độ 4
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
Mức độ 4
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) (thủ tục cấp huyện)
Mức độ 4
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản
Mức độ 4
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản
Mức độ 4
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản
Mức độ 4
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch (thủ tục cấp huyện)
Mức độ 4
Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực (thủ tục cấp huyện)
Loading...