Tìm thấy 146 thủ tục

Mức độ 3
Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa (cấp huyện)
Mức độ 3
Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa (cấp huyện)
Mức độ 3
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa (cấp huyện)
Mức độ 3
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật (cấp huyện)
Mức độ 3
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện (cấp huyện)
Mức độ 3
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện (cấp huyện)
Mức độ 3
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác (cấp huyện)
Mức độ 3
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (cấp huyện)
Mức độ 3
Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (cấp huyện)
Mức độ 3
Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường
Mức độ 3
Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (thủ tục cấp huyện)
Mức độ 3
Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường (thủ tục cấp huyện)
Mức độ 3
Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (thủ tục cấp huyện)
Mức độ 3
Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu (thủ tục cấp huyện)
Mức độ 3
Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai
Loading...