Tìm thấy 47 thủ tục

Mức độ 2
Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa (cấp huyện)
Mức độ 2
Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa (cấp huyện)
Mức độ 2
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa (cấp huyện)
Mức độ 2
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật (cấp huyện)
Mức độ 2
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện (cấp huyện)
Mức độ 2
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện (cấp huyện)
Mức độ 2
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác (cấp huyện)
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (cấp huyện)
Mức độ 2
Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (cấp huyện)
Mức độ 2
Đăng ký khai thác nước dưới đất
Mức độ 2
Lấy ý kiến UBND cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh
Mức độ 2
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực (cấp huyện)
Mức độ 2
Thẩm định kết quả đấu thầu
Mức độ 2
Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
Mức độ 2
Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư
Loading...