Tìm thấy 2327 thủ tục

Mức độ 3
Đăng ký đo đạc trực tuyến
Mức độ 3
Đăng ký trích lục cá nhân
Mức độ 3
Đăng ký trích lục tổ chức
Mức độ 2
Thông báo điều kiện khai trương hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Mức độ 2
Chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của ngân hàng thương mại trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Mức độ 2
Chấp thuận đủ điều kiện khai trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch ở trong nước của ngân hàng thương mại
Mức độ 2
Chấp thuận thay đổi tên chi nhánh trong nước của ngân hàng thương mại
Mức độ 2
Báo cáo về việc đổi tên phòng giao dịch của Ngân hàng thương mại
Mức độ 2
Chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh ở trong nước, phòng giao dịch của ngân hàng thương mại
Mức độ 2
Chấp thuận thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch của Ngân hàng Thương mại
Mức độ 2
Báo cáo về việc khai trương hoạt động văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước của Ngân hàng Thương mại
Mức độ 2
Cấp giấy phép Môi giới tiền tệ cho Tổ chức tín dụng.
Mức độ 2
Gửi Kết quả kiểm toán Tổ chức tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài.
Mức độ 2
Gửi lại Kết quả kiểm toán Tổ chức tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài.
Mức độ 2
Gia hạn hoạt động Ngân hàng Thương mại cổ phần.
Loading...