Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 4 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Cơ quan giải quyết Sở Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực Khoa học, Công nghệ

Loading...