Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 4 Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học

Cơ quan giải quyết Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Loading...