Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 3 Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

Cơ quan giải quyết UBND Thị xã Cai Lậy
Lĩnh vực Văn hóa cơ sở

Loading...