Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục của cơ sớ giáo dục phổ thông - Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan giải quyết Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo

Loading...