Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 4 Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương-BVH-TGG-278824

Cơ quan giải quyết Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực Di sản văn hóa

Loading...