Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 4 Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia-BVH-TGG-278823

Cơ quan giải quyết Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực Di sản văn hóa

Loading...