Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 3 Trả lại khu vực biển

Cơ quan giải quyết Sở Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực Biển và Hải đảo

Loading...