Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 3 Cấp giấy phép thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, không đồng thời thực hiện quyền phân phối hoặc các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá đối với trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bổ sung mục tiêu hoạt động thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu

Cơ quan giải quyết Ban Quản lý các KCN
Lĩnh vực Quản lý hoạt động thương mại

Loading...