Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Đăng ký đầu tư đối với dự án không phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư

Cơ quan giải quyết Ban Quản lý các KCN
Lĩnh vực Đầu tư

Loading...