Tìm thấy 402 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 4
1
Cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ
Mức độ 4
UBND Huyện Tân Phước
An toàn thực phẩm
Mức độ 4
2
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ
Mức độ 4
UBND Huyện Tân Phước
An toàn thực phẩm
Mức độ 4
3
Cấp lại Giấy Chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ
Mức độ 4
UBND Huyện Tân Phước
An toàn thực phẩm
Mức độ 4
4
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ 4
UBND Huyện Tân Phước
Viễn thông
Mức độ 4
5
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ 4
UBND Huyện Tân Phước
Viễn thông
Mức độ 4
6
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng do bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác
Mức độ 4
UBND Huyện Tân Phước
Viễn thông
Mức độ 4
7
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ 4
UBND Huyện Tân Phước
Viễn thông
Mức độ 3
8
Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (cấp xã)
Mức độ 3
UBND Huyện Tân Phước
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
9
Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (thủ tục cấp huyện)
Mức độ 3
UBND Huyện Tân Phước
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
10
Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường (cấp xã)
Mức độ 3
UBND Huyện Tân Phước
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
11
Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường (thủ tục cấp huyện)
Mức độ 3
UBND Huyện Tân Phước
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
12
Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (cấp xã)
Mức độ 3
UBND Huyện Tân Phước
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
13
Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (thủ tục cấp huyện)
Mức độ 3
UBND Huyện Tân Phước
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
14
Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai
Mức độ 3
UBND Huyện Tân Phước
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
15
Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu (cấp xã)
Mức độ 3
UBND Huyện Tân Phước
Bồi thường nhà nước