Tìm thấy 397 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 4
1
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ 4
UBND Huyện Tân Phước
Viễn thông
Mức độ 4
2
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ 4
UBND Huyện Tân Phước
Viễn thông
Mức độ 4
3
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng do bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác
Mức độ 4
UBND Huyện Tân Phước
Viễn thông
Mức độ 4
4
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ 4
UBND Huyện Tân Phước
Viễn thông
Mức độ 3
5
Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (cấp xã)
Mức độ 3
UBND Huyện Tân Phước
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
6
Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (thủ tục cấp huyện)
Mức độ 3
UBND Huyện Tân Phước
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
7
Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường (cấp xã)
Mức độ 3
UBND Huyện Tân Phước
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
8
Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường (thủ tục cấp huyện)
Mức độ 3
UBND Huyện Tân Phước
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
9
Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (cấp xã)
Mức độ 3
UBND Huyện Tân Phước
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
10
Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (thủ tục cấp huyện)
Mức độ 3
UBND Huyện Tân Phước
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
11
Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai
Mức độ 3
UBND Huyện Tân Phước
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
12
Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu (cấp xã)
Mức độ 3
UBND Huyện Tân Phước
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
13
Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu (thủ tục cấp huyện)
Mức độ 3
UBND Huyện Tân Phước
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
14
Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường
Mức độ 3
UBND Huyện Tân Phước
Bồi thường nhà nước
Mức độ 4
15
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực (cấp huyện)
Mức độ 4
UBND Huyện Tân Phước
Chứng thực