Tìm thấy 1429 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 4
1411
Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền
Mức độ 4
Sở Y tế
Y - Khám chữa bệnh
Mức độ 4
1412
Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm
Mức độ 4
Sở Y tế
Y - Khám chữa bệnh
Mức độ 4
1413
Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ do mất, rách, hỏng Cấp huyện
Mức độ 4
Sở Y tế
Y - Khám chữa bệnh
Mức độ 4
1414
Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm Cấp huyện
Mức độ 4
Sở Y tế
Y - Khám chữa bệnh
Mức độ 4
1415
Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo
Mức độ 4
Sở Y tế
Y - Khám chữa bệnh
Mức độ 4
1416
Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng
Mức độ 4
Sở Y tế
Y - Khám chữa bệnh
Mức độ 4
1417
Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc hư hỏng chứng chỉ hành nghề hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh
Mức độ 4
Sở Y tế
Y - Khám chữa bệnh
Mức độ 4
1418
Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh
Mức độ 4
Sở Y tế
Y - Khám chữa bệnh
Mức độ 4
1419
Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị mất, hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do cấp không đúng thẩm quyền
Mức độ 4
Sở Y tế
Y - Khám chữa bệnh
Mức độ 4
1420
Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Mức độ 4
Sở Y tế
Y - Khám chữa bệnh
Mức độ 4
1421
Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Mức độ 4
Sở Y tế
Y - Khám chữa bệnh
Mức độ 4
1422
Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp đề nghị đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh
Mức độ 4
Sở Y tế
Y - Khám chữa bệnh
Mức độ 4
1423
Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ Cấp huyện
Mức độ 4
Sở Y tế
Y - Khám chữa bệnh
Mức độ 4
1424
Khám sức khỏe định kỳ
Mức độ 4
Sở Y tế
Y - Khám chữa bệnh
Mức độ 4
1425
Khám sức khỏe định kỳ của người lái xe ô tô
Mức độ 4
Sở Y tế
Y - Khám chữa bệnh