Tìm thấy 1854 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 4
1411
Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tôn giáo
Mức độ 4
1412
Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tôn giáo
Mức độ 4
1413
Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tôn giáo
Mức độ 4
1414
Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tôn giáo
Mức độ 4
1415
Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tôn giáo
Mức độ 4
1416
đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tôn giáo
Mức độ 3
1417
Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tôn giáo
Mức độ 3
1418
Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tôn giáo
Mức độ 3
1419
Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tôn giáo
Mức độ 3
1420
Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tôn giáo
Mức độ 3
1421
Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tôn giáo
Mức độ 3
1422
Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tôn giáo
Mức độ 3
1423
Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tôn giáo
Mức độ 3
1424
Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại Khoản 2 Điều 41 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tôn giáo
Mức độ 3
1425
Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tôn giáo