Tìm thấy 1429 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
91
Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
92
Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
93
Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Công ty luật hợp danh
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
94
Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
95
Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
96
Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
97
Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
98
Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
99
Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
100
Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
101
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng nhận sáp nhập
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
102
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng được chuyển nhượng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
103
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
104
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
105
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp