Tìm thấy 1381 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
91
Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
92
Đăng ký hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
93
Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
94
Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
95
Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
96
Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
97
Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
98
Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
99
Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
100
Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các ngành nghề khác
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
101
Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
102
Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
103
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chứng thực
Mức độ 3
104
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chứng thực
Mức độ 3
105
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chứng thực