Tìm thấy 2491 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
76
Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt)
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
77
Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp - Trường hợp Văn phòng giám định tư pháp chấm dứt hoạt động do bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
78
Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp - Trường hợp Văn phòng giám định tư pháp tự chấm dứt hoạt động
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
79
Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp theo quyết định của tổ chức chủ quản
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
80
Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
81
Cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
82
Cấp Thẻ đấu giá viên
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
83
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại/chi nhánh trung tâm hòa giải thương mại
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
84
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
85
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
86
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, danh sách thành viên hợp danh của Văn phòng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
87
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
88
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
89
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
90
Cấp lại Thẻ đấu giá viên
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp