Tìm thấy 2491 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
61
Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường (cấp xã)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
62
Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường (thủ tục cấp huyện)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
63
Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (cấp xã)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
64
Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (thủ tục cấp huyện)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
65
Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
66
Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu (cấp xã)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
67
Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu (thủ tục cấp huyện)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
68
Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
69
Bổ nhiệm giám định viên tư pháp
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
70
Chuyển nhượng Văn phòng công chứng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
71
Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
72
Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
73
Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
74
Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
75
Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp