Tìm thấy 1429 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
46
Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bồi thường Nhà nước
Mức độ 3
47
Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bồi thường Nhà nước
Mức độ 3
48
Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (thủ tục cấp huyện)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường Nhà nước
Mức độ 3
49
Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường (thủ tục cấp huyện)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường Nhà nước
Mức độ 3
50
Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (thủ tục cấp huyện)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường Nhà nước
Mức độ 3
51
Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường Nhà nước
Mức độ 3
52
Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu (thủ tục cấp huyện)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường Nhà nước
Mức độ 3
53
Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường Nhà nước
Mức độ 3
54
Bổ nhiệm giám định viên tư pháp
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
55
Chuyển nhượng Văn phòng công chứng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
56
Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
57
Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
58
Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
59
Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
60
Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp