Tìm thấy 1854 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
46
Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu (thủ tục cấp huyện)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
47
Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
48
Bổ nhiệm giám định viên tư pháp
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
49
Chuyển nhượng Văn phòng công chứng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
50
Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
51
Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
52
Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
53
Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
54
Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
55
Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt)
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
56
Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp - Trường hợp Văn phòng giám định tư pháp chấm dứt hoạt động do bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
57
Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp - Trường hợp Văn phòng giám định tư pháp tự chấm dứt hoạt động
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
58
Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp theo quyết định của tổ chức chủ quản
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
59
Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
60
Cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp