Tìm thấy 2491 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
46
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
47
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 4
48
Phục hồi danh dự.
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
49
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 4
50
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 4
51
Phục hồi danh dự
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
52
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
53
Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
54
Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
55
Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
56
Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
57
Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
58
Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
59
Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (cấp xã)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
60
Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (thủ tục cấp huyện)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước