Tìm thấy 1854 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
31
Giao khu vực biển
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Biển và Hải đảo
Mức độ 3
32
Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Biển và Hải đảo
Mức độ 3
33
Trả lại khu vực biển
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Biển và Hải đảo
Mức độ 4
34
Phục hồi danh dự.
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
35
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
36
Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
37
Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
38
Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
39
Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
40
Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
41
Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
42
Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (thủ tục cấp huyện)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
43
Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường (thủ tục cấp huyện)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
44
Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (thủ tục cấp huyện)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
45
Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước