Tìm thấy 401 thủ tục

Mức độ 4
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
Mức độ 4
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
Mức độ 4
Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
Mức độ 4
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
Mức độ 4
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Mức độ 4
Gia hạn giấy phép xây dựng
Mức độ 4
Cấp lại giấy phép xây dựng
Mức độ 3
Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước)
Mức độ 3
Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp xã
Mức độ 3
Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình bằng vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn nhà nước và vốn nhân dân tự đóng góp
Mức độ 3
Cấp Giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến
Mức độ 3
Cấp Giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị
Mức độ 3
Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ
Mức độ 3
Điều chỉnh Giấy phép xây dựng
Mức độ 3
Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình/nhà ở
...