Tìm thấy 79 thủ tục

Mức độ 4
Cấp Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền
Mức độ 4
Thành lập và cho phép thành lập ngân hàng mô trực thuộc Sở Y tế, và thuộc bệnh viện trực thuộc Sở Y tế, ngân hàng mô tư nhân, ngân hàng mô thuộc bệnh viện tư nhân, trường đại học y, dược tư thục trên địa bàn quản lý
Mức độ 4
Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ Cấp huyện
Mức độ 4
Cấp Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ Cấp huyện
Mức độ 4
Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm Cấp huyện
Mức độ 4
Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ do mất, rách, hỏng Cấp huyện
Mức độ 4
Phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế
Mức độ 4
Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế
Mức độ 4
Cấp Giấy khám sức khỏe cho người từ đủ 18 tuổi trở lên
Mức độ 4
Cấp Giấy khám sức khỏe cho người chưa đủ 18 tuổi
Mức độ 4
Cấp Giấy khám sức khỏe cho người người mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự
Mức độ 4
Khám sức khỏe định kỳ
Mức độ 4
Cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Mức độ 4
Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Mức độ 4
Cấp Chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
...