Tìm thấy 11 thủ tục

Mức độ 2
Trình thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong việc mua sắm tài sản từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước (trừ việc mua sắm tài sản gắn với dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn xây dựng cơ bản và đấu thầu thuốc trong các cơ sở y tế công lập) thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh
Mức độ 2
Thẩm định, trình phê duyệt kết quả đấu thầu trong việc mua sắm tài sản từ nguồn vốn nhà nước (trừ việc mua sắm tài sản gắn với dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn xây dựng cơ bản và đấu thầu thuốc trong các cơ sở y tế công lập) thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh
Mức độ 2
Liên kết thẩm định giá do Trung tâm Thông tin - Tư vấn - Dịch vụ tài chính trực thuộc Sở Tài chính thực hiện
Mức độ 2
Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất
Mức độ 3
Đăng ký giá do Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ đăng ký giá
Mức độ 3
Thẩm định phương án giá do Sở Tài chính thực hiện
Mức độ 3
Kê khai giá do Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ kê khai giá
Mức độ 2
Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Mức độ 2
Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách qua hệ thống cấp mã số cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách tại địa chỉ https://mstt.mof.gov.vn/
Mức độ 2
Thẩm định quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn Ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm đối với nguồn vốn do cấp tỉnh quản lý
...