Tìm thấy 382 thủ tục

Mức độ 2
Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường
Mức độ 2
Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (thủ tục cấp huyện)
Mức độ 2
Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường (thủ tục cấp huyện)
Mức độ 2
Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (thủ tục cấp huyện)
Mức độ 2
Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu (thủ tục cấp huyện)
Mức độ 2
Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai
Mức độ 2
Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
Mức độ 2
Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường
Mức độ 2
Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
Mức độ 2
Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu
Mức độ 3
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ
Mức độ 3
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng do bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác
Mức độ 2
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
...