Tìm thấy 382 thủ tục

Mức độ 2
Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường
Mức độ 2
Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (thủ tục cấp huyện)
Mức độ 2
Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường (thủ tục cấp huyện)
Mức độ 2
Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (thủ tục cấp huyện)
Mức độ 2
Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu (thủ tục cấp huyện)
Mức độ 2
Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai
Mức độ 2
Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (cấp xã)
Mức độ 2
Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường (cấp xã)
Mức độ 2
Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (cấp xã)
Mức độ 2
Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu (cấp xã)
Mức độ 2
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc (thủ tục cấp huyện)
Mức độ 2
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (thủ tục cấp huyện)
Mức độ 2
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
Mức độ 2
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) (thủ tục cấp huyện)
Mức độ 2
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản
...