Tìm thấy 348 thủ tục

Mức độ 2
Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường
Mức độ 2
Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (thủ tục cấp huyện)
Mức độ 2
Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường (thủ tục cấp huyện)
Mức độ 2
Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (thủ tục cấp huyện)
Mức độ 2
Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu (thủ tục cấp huyện)
Mức độ 2
Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng do bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác
Mức độ 2
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ 2
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ 3
Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng
Mức độ 3
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở Bảo trợ xã hội công lập do cấp huyện quản lý
Mức độ 2
Cấp Giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Mức độ 2
Cấp điều chỉnh, cấp lại giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Mức độ 2
Trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi
...