Tìm thấy 398 thủ tục

Mức độ 4
Cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ
Mức độ 4
Cấp lại Giấy Chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ
Mức độ 4
Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường
Mức độ 4
Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (thủ tục cấp huyện)
Mức độ 4
Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường (thủ tục cấp huyện)
Mức độ 4
Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (thủ tục cấp huyện)
Mức độ 4
Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu (thủ tục cấp huyện)
Mức độ 4
Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai
Mức độ 4
Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (cấp xã)
Mức độ 4
Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu (cấp xã)
Mức độ 3
Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (cấp xã)
Mức độ 3
Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường (cấp xã)
Mức độ 4
Cấp Giấy Chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện
Mức độ 3
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
Mức độ 3
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
...