Đến tháng 10
Sở Nội vụ đã giải quyết

86.2 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 18/10/2019)