Đến tháng 8
Sở Nội vụ đã giải quyết

75 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 20/08/2019)