Đến tháng 10
Sở Giáo dục và Đào tạo đã giải quyết

99.7 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 18/10/2019)