Đến tháng 2
Sở Giáo dục và Đào tạo đã giải quyết

100 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 19/02/2019)