Đến tháng 11
Tỉnh Tiền Giang đã giải quyết

98.1 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 14/11/2018)