CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực: Giáo dục & Đào tạo
Thủ tục: Công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia (Giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010)
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ cần nộp

- Tờ trình của Ban kiểm tra cấp huyện.
- Quyết định Kiểm tra kỹ thuật của Sở GD&ĐT.
- Biên bản kiểm tra kỹ thuật.
- Quyết định Kiểm tra công nhận của UBND tỉnh.
- Biên bản kiểm tra công nhận.

Lệ phí


Warning: nl2br() expects parameter 1 to be string, object given in E:\webroot\motcua.tiengiang\data\blocks\frontend\phieuhuongdan\views\block.thutuc.phieuhuongdan.php on line 23

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Số lượng hồ sơ

Đủ cho các thành viên có liên quan và một bản lưu