CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực: Giáo dục & Đào tạo
Thủ tục: Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

Thành phần hồ sơ cần nộp

- Tờ trình đề nghị công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia.
- Báo cáo của trường theo từng nội dung đã được quy định về xây dựng trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia.
- Biên bản kiểm tra mức chất lượng tối thiểu. (Phụ lục 1).
- Biên bản kiểm tra trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia (Phụ lục2).

Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Số lượng hồ sơ

Đủ cho các thành viên có liên quan và một bản lưu.