CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực: Giáo dục & Đào tạo
Thủ tục: Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

Thành phần hồ sơ cần nộp

- Tờ trình đề nghị công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia.
- Báo cáo của trường theo từng nội dung đã được quy định về xây dựng trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia.
- Biên bản kiểm tra mức chất lượng tối thiểu. (Phụ lục 1).
- Biên bản kiểm tra trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia (Phụ lục2).

Lệ phí


Warning: nl2br() expects parameter 1 to be string, object given in E:\webroot\motcua.tiengiang\data\blocks\frontend\phieuhuongdan\views\block.thutuc.phieuhuongdan.php on line 23

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Số lượng hồ sơ

Đủ cho các thành viên có liên quan và một bản lưu.